vkalevala06
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 6
OSA: Wanha Kalevala

    1  Itse lieto Lemminkäinen,
    2  Itse kaunis Kaukomieli,
    3  Lähtiäksensä kokewi,
    4  Tullaksensa toiwotteli
    5  Pohjan poikajen tulille,
    6  Lapin lasten tanterille.
    7  Kesän kengitti hewoista,
    8  Talwen rautoja rakenti,
    9  Waljasti tulisen ruunan
    10  Tulisella tanterella;
    11  Wesi tippu wempelestä,
    12  Raswa rahkehen nenästä.
    13  Niin sanowi Lemminkäinen:
    14  "Oi emoni, waimo wanha,
    15  Jospa paitani pesisit
    16  Mustan käärmehen mujuilla,
    17  Kesäkuilla kuiwoaisit,
    18  Mun kosihin mennäkseni
    19  Neittä kylmästä kylästä,
    20  Piikoa Pimentolasta."
    21  Emo kielteä käkewi,
    22  Warotteli waimo wanha:
    23  "Ellös menkö poikueni
    24  Ilman tieon tietämättä,
    25  Ilman taion taitamatta,
    26  Pohjan poikajen tulille,
    27  Lapin lasten tanterille;
    28  Siellä Lappi laulanewi,
    29  Tunkenewi Turjalainen,
    30  Suin sytehen, päin sawehen,
    31  Kypenihin kyynäswarsin,
    32  Koprin kuumihin porohin."
    33  Niin sanowi Lemminkäinen:
    34  "Jo minua noiat noitu,
    35  Noiat noitu, kyyt kiroili,
    36  Koki kolme Lappalaista,
    37  Yhtenä kesäissä yönä,
    38  Alasti alakiwellä,
    39  Ilman wyöttä, waattehitta.
    40  Sen werran minusta saiwat,
    41  Min kirwes kiwestä saapi,
    42  Napakaira kalliosta,
    43  Järky jäästä iljanesta,
    44  Tuoni tyhjästä tuwasta.
    45  Jos tahon tasalle panna,
    46  Miesten werroille weteä,
    47  Itse laulan Lappalaisen,
    48  Itse tungen Turjalaisen,
    49  Käsin kalman kattilahan,
    50  Koprin ilmahan kowahan,
    51  Polwin hyytä hyppimähän,
    52  Säärin jäätä särkemähän,
    53  Riitettä repäsemähän;
    54  Laulan halki hartionsa,
    55  Puhki leukansa puhelen,
    56  Paian kauluksen kaheksi,
    57  Rikki rintalastasesta."
    58  Emo kielteä käkewi,
    59  Warotteli waimo wanha:
    60  "Ellös wainen poikueni
    61  Lähkö neittä Pohjolasta,
    62  Piikoa Pimentolasta;
    63  Tuho ainaki tulewi,
    64  Hukka lieto Lemmikäistä,
    65  Tuho poikoa pätöistä.
    66  Ei sinusta laulajoa,
    67  Pohjan poikien sekahan,
    68  Etkä tunne kieltä Turjan,
    69  Maha lausua Lapiksi."
    70  Sillon lieto Lemmikäinen,
    71  Oli päätänsä sukiwa,
    72  Hapsiansa harjoawa,
    73  Lähtiäksensä kosihin,
    74  Mennäksensä Pohjolahan.
    75  Suan orrelle ojensi,
    76  Harjan paino patsahasen;
    77  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    78  "Sillon on hukka Lemminkäistä,
    79  Tuho poikoa pätöistä,
    80  Kun suka werin waluwi,
    81  Harja hurmehin loruwi."
    82  Siitä läksi Lemminkäinen
    83  Wasten kieltoa emonsa,
    84  Warotusta wanhempansa.
    85  Missä mies waraeleksen?
    86  Jo wähin waraeleksen
    87  Owen suussa alla orren,
    88  Pirtin pihtipuolisessa,
    89  Weräjillä wiimmesillä.
    90  Ei oo ne warat wäkewät,
    91  Missä mies waraeleksen?
    92  Korwalla tulisen kosken,
    93  Pyhän wirran pyörtehessä;
    94  Siinä mies waraeleksen,
    95  Hyöteleksen, wyötteleksen,
    96  Rautapaitohin paneksen,
    97  Teräswöihin telkitäksen,
    98  Sanowi sanoilla näillä:
    99  "Mies on lustuissa lujempi,
    100  Rautapaiassa parempi,
    101  Teräswyössä tenhosampi,
    102  Noien noitien noroille,
    103  Tietomiesten tienohille,
    104  Jottei huoli huonommista,
    105  Tottele hywiäkänä."
    106  Laski wirkkua witsalla,
    107  Helähytti helmiswyöllä;
    108  Wirkku juoksi, matka joutu,
    109  Reki wieri, tie lyheni.
    110  Ajo päiwän, ajo toisen,
    111  Kohta kolmannen ajawi.
    112  Kylä wastahan tulewi;
    113  Ajoa suhuttelewi
    114  Alimmaista tietä myöten
    115  Alimmaisehen talohon.
    116  Yli kynnyksen kysywi,
    117  Lausu lakkapuun takoa:
    118  "Oisiko talossa taassa
    119  Rinnukseni riisujoa,
    120  Aisani alentajoa,
    121  Luokin lonkahuttajoa?"
    122  Lausu lapsi lattialta,
    123  Poika portahan nenältä:
    124  "Ei ole talossa taassa
    125  Rinnuksien riisujoa,
    126  Aisojen alentajoa,
    127  Luokin lonkahuttajoa."
    128  Mitä huoli Lemminkäinen;
    129  Laski wirkkua witsalla,
    130  Helähytti helmiswyöllä,
    131  Ajoa suhuttelewi
    132  Keskimmäistä tietä myöten
    133  Keskimmäisehen talohon.
    134  Yli kynnyksen kysywi,
    135  Lausu lakkapuun takoa:
    136  "Oisiko talossa taassa
    137  Rinnukseni riisujoa,
    138  Aisani alentajoa,
    139  Luokin lonkahuttajoa?"
    140  Lausu akka lattialta,
    141  Kielipalku pankon päästä:
    142  "Kyllä saat talosta taasta
    143  Rinnuksesi riisujoita,
    144  Aisasi alentajoita,
    145  Luokin lonkahuttajoita;
    146  Ompa kyllä kymmenenki,
    147  Saatpa jos tahot satoja,
    148  Jotka sulle kyyin saawat,
    149  Antawat ajohewosen,
    150  Yli meret mennäksesi,
    151  Lammit luikahellaksesi,
    152  Isäntäsi iltaselle,
    153  Emäntäsi einehelle,
    154  Muun perehen murkkinalle.
    155  Saaha kukkona kujahan,
    156  Kanan lassa kartanolle,
    157  Mennä kynsin kynnyksessä,
    158  Poikkipuolin portahalla,
    159  Siwun sintsin lattialla."
    160  Mitä huoli Lemminkäinen,
    161  Sanan wirkko, noin nimesi:
    162  "Oisi akka ammuttawa,
    163  Koukkuleuka kolkattawa."
    164  Laski wirkkua witsalla,
    165  Helähytti helmiswyöllä;
    166  Ajoa suhuttelewi
    167  Wierimmäistä tietä myöten
    168  Wierimmäisehen talohon.
    169  Niin pihalle tultuansa
    170  Lyöpi maata ruoskallansa;
    171  Utu nousi ruoskan tiestä,
    172  Mies nuori u'un seassa,
    173  Sepä riisu rinnuksia,
    174  Sepä aisoja alenti,
    175  Sepä luokit lonkahutti.
    176  Siitä lieto Lemminkäinen
    177  Itse korwin kuuntelewi;
    178  Kuuli ulkoa runoja,
    179  Läpi sammalen sanoja,
    180  Läpi lauan laulajoita,
    181  Läpi seinän soittajoita.
    182  Meni nurkasta tupahan,
    183  Sai sisähän salwomesta,
    184  Jott' ei häntä koirat kuultu,
    185  Eikä haukkujat hawattu.
    186  Tupa oli täynnä tuppisuita,
    187  Jakku-miehiä jaloja,
    188  Siltalauat laulajoita,
    189  Owen suu osoawia,
    190  Siwuseinä soittajoita,
    191  Peripenkki tietäjiä,
    192  Karsina karehtioita;
    193  Nuo laulowat Lapin wirttä,
    194  Hiien wirttä winguttiwat.
    195  Itse Pohjolan emäntä
    196  Liikku sillan liitoksella,
    197  Lieho keskilattialla,
    198  Sanowi sanalla tuolla:
    199  "Olipa tässä ennen koira,
    200  Rakki rauan karwallinen,
    201  Lihan syöjä, luun puria,
    202  Weren uuelta wetäjä;
    203  Mi sinä lienet miehiäsi,
    204  Ja kuka urohiasi,
    205  Kun ei sua koirat kuultu,
    206  Eikä haukkujat hawattu."
    207  Sano lieto Lemminkäinen:
    208  "En mä tänne tullutkana
    209  Tawoittani, tieottani,
    210  Mahittani, maltittani,
    211  Ilman innotta isäni,
    212  Waruksitta wanhempani,
    213  Suuhun Untamon susien,
    214  Kitahan kirokawetten."
    215  Siitä lieto Lemminkäinen
    216  Itse löihen loihtiaksi,
    217  Laikahutti laulajaksi;
    218  Laulo laulajat parahat
    219  Pahimmiksi laulajoiksi,
    220  Kiwikintahat kätehen,
    221  Kiwiharkko hartioille,
    222  Kiwilakki päälaelle,
    223  Kiwet suuhun syrjin syösti,
    224  Paaet lappehin lapeli,
    225  Parahille laulajille,
    226  Tietäwimmille runoille.
    227  Niin laulo mokomat miehet
    228  Kissan kirjawan rekehen,
    229  Kissan tuonne kiiätellä,
    230  Eteämmä ennätellä,
    231  Pohjan pitkähän perähän,
    232  Lapin laajahan salohon,
    233  Kuss' ei kule karjan kynsi,
    234  Waella hewosen warsa.
    235  Ja laulo mokomat miehet
    236  Lapin laajalle lahelle,
    237  Miesten syöjälle selälle,
    238  Urosten upottajalle,
    239  Josta welhot wettä juowat,
    240  Tulikulkut tuioawat.
    241  Ja laulo mokomat miehet
    242  Rutjan koskehen kowahan,
    243  Kinahmehen ilkiähän,
    244  Johon puut päin putoowat,
    245  Perin wieriwät petäjät,
    246  Hongat latwoin lankiawat.
    247  Siinä lieto Lemminkäinen
    248  Laulo nuoret, laulo wanhat,
    249  Laulo kerran keski laaun,
    250  Yhen heitti laulamatta
    251  Ulappalan ukko wanhan,
    252  Ukko wanhan umpisilmän.
    253  Niin ukko sanoiksi wirkki:
    254  "Oi sie lieto Lemmin poika,
    255  Laulot nuoret, laulot wanhat,
    256  Laulot kerran keskilaaun,
    257  Niin miks et minua laula?"
    258  Se on lieto Lemminkäinen
    259  Sanan wirkko, noin nimesi:
    260  "Niin siks en sinua laula,
    261  Kun sä miessä nuorempana
    262  Makasit oman emosi,
    263  Wanhempasi waiwuttelit;
    264  Itse herjasit heposet,
    265  Juoksuttelit suorajouhet,
    266  Suon selällä, maan nawalla,
    267  Ween liiwan liikkumilla."
    268  Ulappalan ukko wanha,
    269  Ukko wanha umpisilmä,
    270  Kowin suuttu ja wihastu;
    271  Meni ulos usta myöten,
    272  Pihalle wajoa myöten,
    273  Juoksi Tuonelan joelle,
    274  Siellä katso Kaukomieltä,
    275  Wiikon wuotti Lemminkäistä.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems