vkalevala24
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 24
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Löysi sampuen muruja,
    3  Kirjokannen kappaleita,
    4  Rannalta merelliseltä,
    5  Kiwen kirjawan kylestä,
    6  Paaen paksun palliosta;
    7  Ne kanto nenähän niemen,
    8  Päähän saaren terhenisen.
    9  Siitä wanha Wäinämöinen
    10  Itse tuon sanoiksi wirkki
    11  Pellerwoiselle pojalle:
    12  "Sampsa poika Pellerwoinen!
    13  Lähkös maita kylwämähän,
    14  Toukoja tihittämähän;
    15  Kylwä kuusilla jywillä,
    16  Seitsemillä siemenillä,
    17  Rahasiksi rantojani,
    18  Wiljasiksi wieriäni."
    19  Sampsa poika Pellerwoinen
    20  Otti kuusia jywiä,
    21  Seitsemiä siemeniä,
    22  Yhen näähän nahkasehen,
    23  Koipehen kesäorawan.
    24  Läksi maita kylwämähän,
    25  Toukoja tihittämähän,
    26  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    27  "Minä kylwän kyyhättelen
    28  Luojan sormien lomatse,
    29  Käen kautta kaikkiwallan.
    30  Akka manteren alanen,
    31  Poika pellon pohjimmainen,
    32  Mannun eukko, maan isäntä!
    33  Pane turwe tunkemahan,
    34  Maa wäkewä wääntämähän.
    35  Tuhansin neniä nosta,
    36  Saoin haaroja hajota,
    37  Kylwöstäni, kynnöstäni,
    38  Warsin waiwani näöstä.
    39  Nostele oras okinen,
    40  Kannon karwanen ylennä,
    41  Työstä pellon pehmiästä,
    42  Maasta maksan karwasesta.
    43  Ei se maa wäkiä puutu
    44  Sinä ilmoissa ikänä,
    45  Kun olle armo antajista,
    46  Lupa luonnon tyttäristä.
    47  Oi ukko ylijumala,
    48  Tahi taatto taiwahinen,
    49  Ukko pilwien pitäjä,
    50  Hattarojen hallitsia!
    51  Piä pilwissä keräjät,
    52  Säkehissä neuot selwät,
    53  Nosta lonkka luotehesta,
    54  Toinen lännestä lähetä,
    55  Kolmas iätä iästä,
    56  Etelästä ennättele.
    57  Josp on wettä waaitahan,
    58  Pirota wettä pilwistäsi,
    59  Orahille nousewille,
    60  Touoille tomisewille."
    61  Sillä Sampsa Pellerwoinen
    62  Kylwi maita kyyhätteli;
    63  Kylwi kummut kuusikoiksi,
    64  Kankahat kanarwikoiksi.
    65  Koiwuja norolle kylwi,
    66  Kylwi mäntyjä mäelle,
    67  Tuomet kylwi tuorehille,
    68  Pajut maille paisuwille,
    69  Pihlajat pyhille maille,
    70  Raiat maille raikkahille,
    71  Katajat karankoille,
    72  Tammen wirran wieremmille.
    73  Sai atran tuliteräsen,
    74  Waskiwaarnahat walitsi,
    75  Otti härän uljamoisen,
    76  Wäinön mullin wääräsäären,
    77  Jok' on sitkiä siwulta,
    78  Warsin wahwa wartalolta,
    79  Sarwilta kowin soria.
    80  Sillä kynti kylwämiä,
    81  Salot weteli waolle,
    82  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    83  "Minä kynnän kyyhättelen
    84  Atralla tuliterällä,
    85  Waskisilla waarnahilla."
    86  Kynti kaikki maat katalat,
    87  Muhiiksi mullosteli;
    88  Suot kynti, kanarwat kaswo,
    89  Norot kynti, nousi koiwut,
    90  Mäet kynti, kaswo männyt,
    91  Kynti kummut, kuuset kaswo,
    92  Kaswo tuomet tuorehilla,
    93  Pajut mailla paisuwilla,
    94  Pihlajat pyhillä mailla,
    95  Raiat mailla raikkahilla,
    96  Katajat karankoilla.
    97  Eipä tammi kaswakkana,
    98  Juurrukkana puu jumalan.
    99  Heitti herjan walloillensa,
    100  Olewille onnillensa.
    101  Kulu yötä kaksi kolme,
    102  Saman werran päiwiäki,
    103  Käwi siitä katsomahan:
    104  "Onko tammi kaswanunna,
    105  Juurtununna puu jumalan?"
    106  Ei oo tammi kaswanunna,
    107  Juurtununna puu jumalan.
    108  Heitti herjan walloillensa,
    109  Olewille onnillensa.
    110  Wuotti wielä yötä kolme,
    111  Saman werran päiwiäki,
    112  Käwi siitä katsomahan,
    113  Wiikon päästä wiimmestäki:
    114  "Onko tammi kaswanunna,
    115  Juurtununna puu jumalan?"
    116  Jo oli tammi kaswanunna,
    117  Juurtununna puu jumalan;
    118  Olowahi' on oksiltansa,
    119  Lewiähkä lehwiltänsä,
    120  Latwa täytti taiwahalle,
    121  Lehwät ilmoille lewesi,
    122  Piätti pilwet juoksemasta,
    123  Hattarat hasertamasta,
    124  Peitti päiwän paistamasta,
    125  Kuun kätki kumottamasta.
    126  Sillon wanha Wäinämöinen
    127  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    128  "Ikäwä imehnosilla,
    129  Kun ei päiwyt paistakkana,
    130  Kuu armas kumotakkana.
    131  Onko tässä nuorisossa,
    132  Nuorisossa kaunosessa,
    133  Tämän tammen taittajata,
    134  Puun sorian sortajata?"
    135  Etsittihin leikkajata,
    136  Katsottihin kaatajata,
    137  Suomesta, Wenäjän maasta,
    138  Kahen Karjalan wäliltä,
    139  Kolmen riikin riitamaalta.
    140  Ei ollut sitä urosta,
    141  Eikä miestä urhiata,
    142  Joka taisi tammen kaata,
    143  Hakata rytimoraian.
    144  Nousi pikku mies merestä,
    145  Uros umpi lainehista,
    146  Wähän kuollutta parempi,
    147  Kaonnutta kaunihimpi,
    148  Eikä uros suurempia,
    149  Eikä uros pienempiä;
    150  Miehen kortelin pituinen,
    151  Waimon waaksan korkeuinen.
    152  Waskihattu hartioilla,
    153  Waskisaappahat jaloissa,
    154  Waskikintahat käsissä,
    155  Waskikirjat kintahissa,
    156  Waskiwyöhyt wyöllä wyötty,
    157  Waskikirwes wyön takana,
    158  Waskiwarsi kirwehessä,
    159  Hopiata ponnen päässä,
    160  Warsi kyynärän pituinen,
    161  Terä waaksan korkeuinen.
    162  Hiwelewi kirwestänsä,
    163  Tahkasi tasatereä,
    164  Wiitehen Wiron kiwehen,
    165  Kuutehen kowasimehen,
    166  Päähän sieran seitsemähän.
    167  Sai kirwes hiwelleheksi,
    168  Warsin walmistelleheksi;
    169  Niin uros urosta läksi,
    170  Mies on miehestä pätöwi:
    171  Jalka maassa teutaroiwi,
    172  Pää se pilwiä pitäwi,
    173  Part' on polwilla eessä,
    174  Hiwus kannoilla takana.
    175  Sylt' on suusta housun lahe,
    176  Puolta toista polwen päästä,
    177  Kaksi kaation rajasta.
    178  Astua lykyttelewi,
    179  Käyä kullerroittelewi.
    180  Astu yhen jalkojansa
    181  Hienoselle hietikolle,
    182  Astu toisen jalkojansa
    183  Maalle maksan karwaselle,
    184  Astu kerran kolmannenki
    185  Juurelle rytimoraian,
    186  Ison tammen tasman luoksi.
    187  Laski puuta kirwehellä,
    188  Tarpasi tasaterällä.
    189  Iski kerran, iski kaksi,
    190  Lastut puusta pyörähteli,
    191  Panu tammesta pakeni,
    192  Tuli tuiski kirwehestä.
    193  Niin kerralla kolmannella
    194  Jopa taisi tammen kaata,
    195  Puun wiriän wieretellä,
    196  Puun sorian sorratella.
    197  Latwon iskewi itähän,
    198  Tywen työnti luotehesen.
    199  Kenpä siitä oksan otti,
    200  Se otti ikuisen onnen;
    201  Kenpä siitä latwan taitto,
    202  Se taitto ikuisen taian;
    203  Kenpä lehwän leikkaeli,
    204  Se leikko ikuisen onnen;
    205  Ku on lastuja porosi,
    206  Selwälle meren selälle,
    207  Siitä noita nuolet saapi,
    208  Ampuja pahat asehet,
    209  Pirulainen pistoneuot.
    210  Waka wanha Wäinämöinen
    211  Sillä taisi tammen kaata,
    212  Puun wihannan wieretellä,
    213  Puun sorian sorratella;
    214  Päästi päiwän paistamahan,
    215  Kuun laski kumottamahan.
    216  Siitä wanha Wäinämöinen
    217  Seulo seulalla utuja,
    218  Terheniä tepsutteli;
    219  Niin seula satoja kaswo,
    220  Kylwinwakka kymmeniä,
    221  Nenässä utusen niemen,
    222  Päässä saaren terhenisen.
    223  Sano wanha Wäinämöinen:
    224  "Tänne kyntö, tänne kylwö,
    225  Tänne kaswo kaikenlainen,
    226  Polosille Pohjan maille,
    227  Suomen suurille tiloille;
    228  Tänne kuut kumottamahan,
    229  Tänne päiwät paistamahan,
    230  Tänne armas aurinkoinen!"
    231  Sano Pohjolan emäntä:
    232  "Wielämä tuohon mutkan muistan,
    233  Keksin kummoa wähäsen,
    234  Sinun kylwön, kynnön päälle,
    235  Päälle kaiken kaswantosi;
    236  Tuonne tungen kuuhuesi
    237  Kirjarintahan kiwehen,
    238  Paaen paksun palliohon;
    239  Tuonne auringot asetan,
    240  Panen päiwät paistamahan,
    241  Wuorehen teräksisehen,
    242  Rautasehen kalliohon,
    243  Jott' ei pääse kuuna pänä,
    244  Selwiä sinä ikänä.
    245  Annan pakkasen palella,
    246  Wilun ilman wiiwytellä,
    247  Kyntöjäsi, kylwöjäsi,
    248  Warsin waiwan nähtyjäsi;
    249  Sa'an rautasen rakehen,
    250  Teräksisen tellittelen,
    251  Halmehiasi hakkoamahan,
    252  Pieksämähän peltojasi.
    253  Nostan karhun kankahalta,
    254  Wiiasta wihasen kissan,
    255  Korwesta kowerakouran,
    256  Harwahampahan hawuilta,
    257  Ruuniasi ruhtomahan,
    258  Tammojasi tappamahan,
    259  Karjoasi kaatamahan,
    260  Lehmiä lewittämähän;
    261  Tahikka tauilla tapatan,
    262  Kaahan tarjan kaikenlaisen,
    263  Yksin kaahan imehisetki,
    264  Surmajan sukusi suuren."
    265  Sillon wanha Wäinämöinen
    266  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    267  "Ei minua laula Lappi,
    268  Eikä tunge Turjalainen;
    269  Itselläin on ilman wiitta,
    270  Luonani lykyn awaimet,
    271  Ei katehen kainalossa,
    272  Wihan suowan sormen päässä."
    273  Siitä wanha Wäinämöinen
    274  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    275  "Warjele wakainen luoja,
    276  Kaitse kaunonen jumala!
    277  Miesten mielijuohtehista,
    278  Akkojen ajatuksista.
    279  Kaaha maalliset katehet,
    280  Weelliset welhot woita.
    281  Ole puolla poikajesi,
    282  Aina lastesi apuna,
    283  Wihoin päiwän paistamatta,
    284  Wihoin kuun kumottamatta,
    285  Wihoin tuulen tuulematta,
    286  Pakkasen palelematta,
    287  Kowan ilman koskematta.
    288  Aita rautanen rakenna,
    289  Kiwilinna liitättele,
    290  Ympäri minun eloni,
    291  Kahen puolin kartanoni,
    292  Maasta lähin taiwosehen,
    293  Taiwosesta maahan asti;
    294  Teräksillä seiwästellös,
    295  Maan maoilla witsastellos,
    296  Käärmehillä käännätellös,
    297  Sisiliskoilla siellös,
    298  Jott' ei liika liion söisi,
    299  Wastus wiljalta witaisi.
    300  Min on noiat noitunewi,
    301  Noituoot oman wäkensä.
    302  Nyt sie Pohjolan emäntä!
    303  Tunge turmiot kiwehen,
    304  Pahat paina kalliohon,
    305  Waiwat wuorehen walitse;
    306  Elä kuuta kullonkana,
    307  Aurinkoa ollenkana.
    308  Anna pakkasen palella,
    309  Wilun ilman wiiwytellä,
    310  Omiasi otriasi,
    311  Kylwämiäsi jywiä.
    312  Sa'a rauaista raetta,
    313  Teräksistä telkytellös,
    314  Pohjolan kujan perille,
    315  Pohjan tarhan tanhuille.
    316  Nosta karhu kankahalta,
    317  Wiiasta wihanen kissa,
    318  Korwesta kowera koura,
    319  Hawun alta harwahammas,
    320  Pohjan peltojen perille,
    321  Pohjan karjan käytäwille."
    322  Siitä wanha Wäinämöinen
    323  Sanan wirkko, noin nimesi:
    324  "Anna nyt sulonen Suomi!
    325  Anna maasi altihiksi,
    326  Ilmasi imanteheksi;
    327  Laksot laulaellakseni,
    328  Lehot leikki lyöäkseni,
    329  Tanner tanssaellakseni."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 68838 90 %
JR 38570 88 %
SKVR I4 2423. [[Huom. numero toistuu]] 87 %
JR 51700 87 %
SKVR X2 4696 β. 82 %
JR 53956 82 %
KR 42:1012 79 %
JR 54531 76 %
JR 02546 72 %
SKVR XIII3 9231. 68 %
SKVR I4 1874. 66 %
KR 49:629 65 %
SKVR XII1 97. 62 %
SKVR XII2 8722. 62 %
KR 42:2315 60 %
JR 61970 58 %
JR 25993 57 %
SKVR I4 2515. 56 %
SKVR VII3 loitsut 1328. 54 %
SKVR VII3 loitsut 252. 53 %
KR 7:1 53 %
SKVR VI2 5830. 53 %
SKVR VII5 Metsäs. 269. 52 %
SKVR XII2 6903. 51 %
KR 47:72 51 %
SKVR VII4 loitsut 2636. 51 %
SKVR VII3 loitsut 637. 50 %
SKVR VII4 loitsut 2666. 50 %
SKVR VII3 loitsut 260. 50 %
SKVR XII2 6913. 50 %