vkalevala27
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 27
OSA: Wanha Kalevala

    1  Ikäwä imehnosilla,
    2  Tuiki linnuilla tukela,
    3  Waikia ween kaloilla,
    4  Metsän karjalla kamala,
    5  Kun ei konsa päiwyt paista,
    6  Eikä kuuhuet kumota.
    7  Hauki tiesi hauan pohjat,
    8  Kokko lintujen samonnan,
    9  Tuuli hanhen päiwäyksen;
    10  Ei tietä pojat poloset,
    11  Millon aamu alkanewi,
    12  Yö tulla yrittänewi,
    13  Nenässä utusen niemen,
    14  Päässä saaren terhenisen.
    15  Nuoret neuoa pitäwät,
    16  Ikäpuolet arwelewat,
    17  Kuinka kuutta lietänehe,
    18  Päiwättä elettänehe,
    19  Otawatta oltanehe.
    20  Waka wanha Wäinämöinen
    21  Meni sepponsa pajahan;
    22  Astuwi owen alatse,
    23  Sanowi sanalla tuolla:
    24  "Nouse seppo seinän alta,
    25  Takoja kiwen takoa,
    26  Takomahan uutta kuuta,
    27  Uutta päiwyen keheä;
    28  Tukela on tuletta olla,
    29  Paha kuun kumottamatta,
    30  Paha päiwän paistamatta."
    31  Nousi seppo seinän alta,
    32  Takoja kiwen takoa,
    33  Takomahan uutta kuuta,
    34  Uutta päiwyen keheä.
    35  Kuun on kullasta takowi,
    36  Hopiasta uuen päiwän.
    37  Saipa kuu kuwanneheksi,
    38  Toki päiwä walmihiksi;
    39  Noita nostiwat halulla,
    40  Kaunihisti kannattiwat,
    41  Ylähäksi taiwahalle,
    42  Päälle kuuen kirjokannen,
    43  Päälle taiwahan yheksän.
    44  Hiki läksi luojan päästä,
    45  Kaste kaswoista jumalan,
    46  Warsin työssä työlähässä,
    47  Nostannassa waikiassa,
    48  Päiweä kulettaissa,
    49  Kuun kehyttä kantaessa,
    50  Tuonne taiwahan nawalle,
    51  Ilmalle yheksännelle.
    52  Saiwat kuun kuletetuksi,
    53  Auringon asetetuksi,
    54  Ilmalle yheksännelle,
    55  Keskitaiwahan nawalle,
    56  Ei kumota kulta kuuna,
    57  Paista päiwänä hopia.
    58  Sillon wanha Wäinämöinen
    59  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    60  "Jos ma nyt lähen Pohjolahan,
    61  Pohjan poikien sekahan,
    62  Saan ma kuun kumottamahan,
    63  Päiwäkullan paistamahan."
    64  Sekä läksi, jotta joutu,
    65  Pimiähän Pohjolahan;
    66  Astu päiwän, astu toisen,
    67  Päiwänä jo kolmantena
    68  Portit Pohjolan näkywät,
    69  Pohjan ukset ulwottawat,
    70  Paistawat pahat saranat.
    71  Niin huhuta huiahutti
    72  Tuolla Pohjolan joella:
    73  "Tuo wenettä Pohjan poika,
    74  Joen poikki päästäkseni."
    75  Niin sanowi Pohjan poika:
    76  "Ei täältä wenehet joua;
    77  Tule sormin soutimina,
    78  Kämmenin käsimeloina,
    79  Poikki Pohjolan joesta."
    80  Sillon wanha Wäinämöinen
    81  Sormin sortuwi wetehen,
    82  Käsin loihen lainehesen;
    83  Wetihen wesihaolle,
    84  Petäjäisen pölkyn päälle,
    85  Niin wihelti wiuahutti,
    86  Tuli tuuli tuon puhalsi,
    87  Poikki Pohjolan joesta.
    88  Pohjan poikaset sanowi,
    89  Paha parwi pauhoawi:
    90  "Astu jalka ensimmäinen,
    91  Tälle rannalle rapa'a."
    92  Astu jalan, astu toisen,
    93  Pohjan rannalle rapasi.
    94  Niin sanowi Pohjan poiat,
    95  Paha parwi pauhoawi:
    96  "Käyppä Pohjolan pihalle."
    97  Meni Pohjolan pihalle.
    98  Pohjan poikaset sanowi,
    99  Paha parwi pauhoawi:
    100  "Tuleppa Pohjolan tupahan."
    101  Meni Pohjolan tupahan.
    102  Siell' on miehet mettä juowat,
    103  Simoa sirettelewät,
    104  Miehet kaikki miekka wyöllä,
    105  Urohot sotaaseissa,
    106  Pään waralla Wäinämöisen,
    107  Surmaksi suwantolaisen,
    108  Sanoiwat sanalla tuolla:
    109  "Ku sanoma kurjan miehen,
    110  Mitkä tieot tienkäwiän?"
    111  Waka wanha Wäinämöinen
    112  Sanan wirkko, noin nimesi:
    113  "Minnes meiltä päiwä pääty,
    114  Kunne meiltä kuu katosi?"
    115  Pohjan poikaset sanowi,
    116  Paha parwi lausueli:
    117  "Tuonne teiltä päiwä pääty,
    118  Tuonne teiltä kuu katosi:
    119  Päiwä pääty kalliohon,
    120  Wuorehen teräksisehen,
    121  Kuuhut kiwehen katosi,
    122  Kirjarintahan kiwehen,
    123  Jost' ei pääse päiwinänsä,
    124  Selwiä sinä ikänä."
    125  Sillon wanha Wäinämöinen
    126  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    127  "Mitelkääme miekojamme,
    128  Katselkaame kalpojamme;
    129  Eikö kuu kiwestä päässe,
    130  Päässe päiwä kalliosta."
    131  Kenen lie pitempi miekka,
    132  Kenen kalpa kaunihimpi,
    133  Sen ois iskeä eellä.
    134  Mitteliwät miekkojansa,
    135  Katseliwat kalpojansa;
    136  Jo oli pikkuista pitempi
    137  Miekka wanhan Wäinämöisen,
    138  Yhtä ohrasen jyweä,
    139  Olen kortta korkiampi.
    140  Senpä kuu kärestä paisto,
    141  Päiwä wästistä wälötti,
    142  Heponen terällä hirnu,
    143  Kasi nauku naulan päässä,
    144  Pentu putkessa makasi.
    145  Mentihin ulos pihalle,
    146  Wastatusten wainiolle.
    147  Siitä wanha Wäinämöinen
    148  Löi on kerran leimahutti,
    149  Löip' on kerran, löipa toisen,
    150  Listi kun naurihin napoja,
    151  Päitä Pohjan poikasien.
    152  Käwi kuuta katsomahan,
    153  Päiweä kerittämähän,
    154  Otawaista ottamahan,
    155  Kirjarinnasta kiwestä,
    156  Wuoresta teräksisestä,
    157  Rautasesta kalliosta.
    158  Yheksin owia ompi,
    159  Kolmin lukkoja lukittu
    160  Itsekullaki owella;
    161  Ei sinne sisälle päässyt.
    162  Waka wanha Wäinämöinen
    163  Itse astuwi kotia,
    164  Meni sepponsa pajahan,
    165  Sanan wirkko, noin nimesi:
    166  "Oi sie seppo Ilmarinen,
    167  Lankoni emoni lapsi!
    168  Tao kuokka kolmihaara,
    169  Tao tuuria tusina,
    170  Awaimia aika kimppu,
    171  Jolla kuun kiwestä päästän,
    172  Päästän päiwän kalliosta."
    173  Se on seppo Ilmarinen
    174  Tako miehen tarpehia,
    175  Tako päiwän, tako toisen,
    176  Tako kohta kolmannenki.
    177  Päiwälläpä kolmannella
    178  Louhi Pohjolan emäntä,
    179  Pohjan akka harwahammas,
    180  Nousi aamulla warahin,
    181  Itse loihen lentämähän.
    182  Nousi leiwon lentimille,
    183  Sirkun siiwille yleni,
    184  Lenti Ilmarin pajahan,
    185  Istu pajan ikkunalle.
    186  Se on seppo Ilmarinen
    187  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    188  "Mit' olet lintu ikkunalla
    189  Aiwan aamulla warahin?"
    190  Lintu kielelle paneksen,
    191  Sirkkunen siwerteleksen:
    192  "Oi sie seppo Ilmarinen,
    193  Takoja alinomanen!
    194  Kun olet kowin osaawa,
    195  Warsin taitawa takoja."
    196  Se on seppo Ilmarinen
    197  Sanan wirkko, noin nimesi:
    198  "Siks' olen kowin osaawa,
    199  Warsin taitawa takoja,
    200  Kauan katsoin luojan suuhun,
    201  Partahan jalon jumalan,
    202  Ennen taiwoa takoissa,
    203  Ilman kantta kalkuttaista."
    204  Lintu kielellen paneksen,
    205  Leiwonen liwerteleksen:
    206  "Mit' on rautio takowa,
    207  Kuta seppo kalkuttawa?"
    208  Se on seppo Ilmarinen
    209  Sanan wastaten sanowi:
    210  "Taon kaularenkahaista
    211  Tuolle Pohjolan akalle."
    212  Siitä Pohjolan emäntä
    213  Sekä läksi, jotta joutu,
    214  Sepon Ilmarin pajasta,
    215  Lenti leiwona kotihin.
    216  Arwelee, ajattelewi,
    217  Pitkin päätänsä pitäwi,
    218  Millä kaulansa katala,
    219  Paha waimo warjeleisi.
    220  Jo tunsi tuhon tulewan,
    221  Hätäpäiwän päälle saawan;
    222  Nousi aamulla warahin,
    223  Aiwan aika huomenessa,
    224  Lenti Ilmarin pajahan,
    225  Kyyhkysenä kynnykselle.
    226  Se on seppo Ilmarinen
    227  Sanan wirkko, noin nimesi:
    228  "Mit' olet kyyhky kynnyksellä
    229  Aiwan aamulla warahin?"
    230  Kyyhky kielellen paneksen,
    231  Warsin wastaten sanowi:
    232  "Tuota lienen kynnyksellä
    233  Sanomata saattamassa;
    234  Jopa kuu kiwestä nousi,
    235  Päiwä pääsi kalliosta."
    236  Siitä seppo Ilmarinen
    237  Astuwi pajan owelle,
    238  Katso tarkon taiwahalle,
    239  Katso kuun kumottawaksi,
    240  Näki päiwän paistawaksi.
    241  Meni luoksi Wäinämöisen,
    242  Sanan wirkko, noin nimesi:
    243  "Sinä wanha Wäinämöinen,
    244  Laulaja iänikuinen!
    245  Käyppä kuuta katsomahan,
    246  Päiweä tähyämähän,
    247  Kut on nostu taiwahalle,
    248  Entisillensä sioille."
    249  Waka wanha Wäinämöinen
    250  Itse pistihen pihalle,
    251  Warsin päätänsä kohotti,
    252  Katsahtawi taiwahalle;
    253  Kuu oli nossut, päiwä päässyt,
    254  Taiwon aurinko tawannut.
    255  Sillon wanha Wäinämöinen
    256  Sai itse sanelemahan,
    257  Sanowi sanalla tuolla,
    258  Lausu tuolla lausehella:
    259  "Terwe kuu kumottamasta,
    260  Terwe kaswot näyttämästä,
    261  Päiwä kulta koittamasta,
    262  Aurinko ylenemästä!
    263  Kuu kulta kiwestä nousit,
    264  Päiwä kaunis kalliosta;
    265  Nousit kullaissa käkenä,
    266  Hopiaissa kyyhkyläisnä.
    267  Nouse aina aamusilla
    268  Tämän päiwänki perästä;
    269  Aina tänne tullessasi.
    270  Tuowos täyttä terweyttä;
    271  Siirrä saama saatawihin,
    272  Onni onkemme nenähän,
    273  Pyytö päähän peukalomme.
    274  Käy nyt tiesi terwehenä,
    275  Matkasi imantehena
    276  Kaaruesi kaunihina;
    277  Pääse illalla ilohon."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 30:3 70 %
JR 25958 59 %